FEGYELMI SZABÁLYZAT

EBESI   POLGÁRŐR   EGYESÜLET
FEGYELMI   SZABÁLYZATA

 1. A fegyelmi bizottság szervezete

  1. A fegyelmi bizottság (továbbiakban FB) elnökből és két tagból áll.
  2. Az FB határozatképes, ha mindhárom tagja jelen van.
  3. Abban az esetben, ha az FB valamely tagja a fegyelmi eljárásban való közreműködésében akadályozva van, helyette az FB elnöke által felkért tag (póttag) jár el.
  4. Az FB elnökének akadályoztatása esetén az FB tagok közül, a megválasztásakor több szavazatot kapott FB tag, szavazategyenlőség esetén névsor szerint előbb következő tag helyettesíti az elnököt. Az FB elnököt helyettesítő FB tag helyére ilyenkor – érintettsége esetét kivéve – az egyesület elnöke által felkért tag (póttag) jár el.

 2. A fegyelmi bizottság eljárása

  1. Az egyesület bármely tagja által megvalósított fegyelmi vétség esetén, annak elbírálására az FB, ezen szabályzat szerint jogosult.
  2. Fegyelmi felelősség a fegyelmi vétség elkövetéstől számított 3 hónapon belül, ha a fegyelmi vétség elkövetésekor az nem volt felismerhető, a fegyelmi vétségről való tudomásszerzéstől számított 15 napon belül az FB elnökének eljuttatott bejelentés alapján indítható. Fegyelmi vétség bejelentésére az egyesületi tagok 10%, de legalább 3 egyesületi tag, az egyesület elnöke, az ellenőrző bizottság elnöke, a fegyelmi bizottság elnöke ill. a közgyűlés egyszerű többségének szavazata alapján a közgyűlés jogosult. A fegyelmi vétség elkövetésétől számított két év elteltével fegyelmi felelősség nem érvényesíthető.
  3. A fegyelmi vétség bejelentésében fel kell tüntetni, hogy mely egyesületi tag, milyen fegyelmi vétséget követett el, a bejelentő nevét, címét, egyesületi tagsági számát ill. a fegyelmi vétség megvalósítására vonatkozó bizonyítékait. Ezen bejelentést mindig eggyel több példányban kell benyújtani, mint amennyi egyesületi tag a fegyelmi vétség megvalósításában érdekelve van.
  4. Fegyelmi vétség bejelentését követően az FB elnöke a bejelentés átvételét követően 15 napon belül összehívja az FB-t, az összehívást követő 8 napon belüli időpontra. A felügyelő bizottság tagjai az összehívás átvételét követően 3 napon belül jelzik az összehívás dátumának elfogadását ill. annak részükre való alkalmatlanságát. Alkalmatlan időpont jelzése esetén az FB tag akadályoztatását kell az FB elnökének megállapítania és az ekkor szükséges póttag alkalmazásáról döntenie.
  5. Az FB elnöke az összehívással egyidejűleg a bejelentés egy példányának kézbesítése mellett értesíti a fegyelmi eljárásban érintett egyesületi tagokat, azzal a figyelmeztetéssel, hogy az esetleges fegyelmi vétségre vonatkozó védekezésüket az FB összehívásáig terjesszék elő, és az FB ülésén kötelező jelleggel jelenjenek meg, esetleges távolmaradásuk az FB eljárását és határozatának meghozatalát nem gátolja.
  6. Az FB elnöke a fegyelmi vétségre vonatkozó bejelentést elutasítja, ha az a II/3 pont szerinti valamely adatot nem vagy hiányosan tartalmaz ill. nem kellő számban nyújtották be. Erről a bejelentőt értesíti. A bejelentés hatálya a bejelentés napjára visszamenőlegesen visszaáll, ha a hiányokat a bejelentő az elutasítás kézbesítését követően 8 napon belül pótolja. Az időközben így eltelt időt nem lehet az FB eljárására vonatkozó határidőkbe beszámítani.

III. Fegyelmi Vétségek

Fegyelmi vétséget követ el az a polgárőr,
a) aki a polgárőri tevékenység gyakorlásából eredő, jogszabályban, illetve az egyesület határozataiban meghatározott kötelességét vétkesen megszegi, vagy
b) akinek a polgárőri tevékenységen kívüli vétkes magatartása a polgárőri szervezet tekintélyét csorbítja.

IV. Fegyelmi Büntetések

A fegyelmi vétséget elkövető polgárőrrel szemben kiszabható büntetések a következők:
a) megrovás, melyet az 5 fős Elnökség róhat ki,
b) az egyesületből való kizárás, amit a Közgyűlés tehet meg.

Ebes, 2007. 03. 05.

A Ebes Polgárőr Egyesület 2007. 03. 05. napján tartott közgyűlésen, a 7/2007 számú határozatával 34 igen 0 nem 0 tartózkodott arányú szavazattal elfogadta az Egyesület Fegyelmi Szabályzatát, és megállapította, hogy jelen Szabályzat a megszavazás napjával hatályos.