Ebesi Polgárőr Egyesület Alapszabály módosítás

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróságnál Tpk. 62.114/2000. szám alatt nyilvántartásba vett

Ebesi Polgárőr Egyesület

 

ALAPSZABÁLYÁNAK  MÓDOSÍTÁSAAz II/B. rész az alábbi 11. bekezdéssel egészül ki:

 

Az elnökség üléséről jegyzőkönyvet kell felvenni, mely tartalmazza az elnökség döntésének tartalmát, időpontját, hatályát, a támogatók és ellenzők számarányát.

 

 

A III. részben az 1/f). pontja az alábbi 7. bekezdéssel egészül ki:

    a tagsági jogviszony megszűnése előtt – amennyiben a megszűnés oka az, hogy a tag tagsági díj fizetési kötelezettségének huzamosabb időn keresztül nem tesz eleget – a tagot fel kell hívni, hogy fizetési kötelezettségének a felhívás kézhezvételétől számított 60 napon belül tegyen eleget. Amennyiben a tagsági díjat nem fizető tag ezen felhívás alapján sem tesz eleget fizetési kötelezettségének, úgy csak a 60 nap elteltével szűnik meg a tagsági jogviszonya.


Az Alapszabály jelen módosítással nem érintett részei változatlanul érvényesek.

 

Ebes, 2007. január 29.

 

 

Z Á R A D É K

 

A Közgyűlés az Egyesület Alapszabályának módosításait 2007. január 29. napján tartott ülésén egyhangú határozattal fogadta el.

 

 

……………………………………

elnök

 

……………………………………                            ……………………………………

alelnök                                                                titkár

 

Az Alapszabály módosításának hitelesítői:

 

……………………………                           ………………………………